Skip to main content
Geen categorie

Start werkzaamheden

By 11 oktober 2012juli 21st, 2015No Comments

Binnenkort starten op de locaties Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard (de Noordoosthoek nabij de Boomgaard) de eerste werkzaamheden voor de realisatie van Waterrijk.

In opdracht van de huidige grondeigenaren worden door Smit’s Bouwbedrijf de aanwezige schuren en kassen afgebroken en afgevoerd. Ook worden de verhardingen en beschoeiingen verwijderd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van 15 oktober tot en met eind december.

Aansluitend wordt in opdracht van Waterrijk Boskoop BV een watergang gegraven tussen het plangebied Waterrijk-West, de bestaande kavels en de woningen gelegen aan de Boezemlaan. Vervolgens wordt ter plaatse van de bestaande kavels en woningen een nieuwe beschoeiing gerealiseerd. De watergang wordt gesitueerd op de definitieve locatie zoals vastgesteld in het stedenbouwkundig plan. De uitgegraven grond wordt binnen Waterrijk-West waar mogelijk hergebruikt.

Omheining
Om gevaarlijke situatie tijdens de werkzaamheden te voorkomen, worden rond het hele gebied hekken geplaatst. Vanaf dat moment  is het plangebied Waterrijk niet meer toegankelijk vanaf de openbare weg en wordt de locatie officieel aangemerkt als bouwterrein.

Bouwrijp maken
Als de eerste werkzaamheden gereed zijn, wordt er gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. Het bouwrijp maken gebeurt gefaseerd en op traditionele wijze door ophoging met zand. Voordat deze werkzaamheden aanvangen, wordt door Waterrijk Boskoop BV in samenwerking met de gemeente Boskoop een inloopavond georganiseerd. Via berichtgeving in de plaatselijke krant, onze website en de website van de gemeente, worden de omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden tijdig geïnformeerd.

Leave a Reply